Şartlar ve İade Koşulları

.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme ve onay formu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanıp bu tarihte yürürlüğe girmiştir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Yürürlük başlıklı 32.maddesine göre Bu Kanunun; 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri yayımı tarihinden altı ay sonra yani 07 Nisan 2016 dan 6 ay sonra 07 Ekim 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi

Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan Tremar Organizasyon ve Danışmanlık Ltd. Şti.olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

Unvan      : Hayalbaz Eğitim Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.

Vergi No  : 4600970661 – Maslak VD.

Adres       : Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:255/B02 Sarıyer/İstanbul

Telefon    :

E-mail     :

 

Kişisel Verileriniz ne şekilde işlenebilecektir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Hayalbaz Eğitim Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem tarafımızdan yapılabilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri nelerdir?

Şirketimiz, eğitim faaliyetlerini yerine getirirken 3. kişi tedarikçi firmalarla anlaşmalar yapmakta ve adınıza hizmet sunumuna yönelik rezervasyon kayıtları gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla, tarafınıza ait gerekli kişisel bilgileri, 3.kişi tedarikçi firmalar ve çözüm ortağımız olan firmalar ile (sigorta şirketleri, eğitimlerimizin internet ortamında satışını sağlayan çözüm ortaklarımız, bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar) paylaşmaktadır.

Dolayısıyla şirketimiz, kişisel verilerinizi, kanunlarımızca yetkili olunmuş kişi, kurum ve kuruluşlar ile yasalar tarafından bilgi işlenmesine izin verilenler ve şirketimizin tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi yanında sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacı ile şirketimiz ile ilgili diğer kişi ve kuruluşlarla 6698 sayılı Kanunda belirtilen şekilde işleyebilecektir.

Kişisel verilerinizi aktarabileceğimiz kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme

Veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimiz ve Şirketimiz adına Decade Group – Young Engineers LTD., Bilet operatörlerimiz, internet sitemiz, sosyal medya sayfalarımız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir , depolanabilir, değiştirilebilir,  güncellenebilir , periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişi, hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile Şirketimiz ve/veya Şirketimizin alt acenteleri ile paylaşılabilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenebilir.

Kişisel verileriniz nasıl toplanmaktadır?

Kişisel verileriniz, şirketimiz/şubelerimiz/alt acentalarımız/ internet sitemiz/ çağrı merkezimiz / partner veya tedarikçi firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince bu tarihten sonra haklarınız aşağıdaki gibidir.

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

İşbu bilgilendirme, beyan ve onay formu, şirketimiz ve şirketimiz adına alt acentalarımız ile imzalamış olduğunuz her türlü hizmet sözleşmesi ve hizmet alımına yönelik taleplerinizin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde;

İşbu bilgilendirme, beyan ve onay formunu, yüz yüze veya Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 4. maddesi’nin( c) bendi uyarınca, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak Şirketiniz ve Şirketiniz adına şubeleriniz, alt acenteleriniz, çağrı merkeziniz, bağlı şirketleriniz tarafından ya da internet siteleriniz ile sosyal medya sayfalarınız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketinizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile Şirketiniz ve/veya Şirketinizin alt acenteleri ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum / onay vermiyorum.

Onay veriyorum:                                                                   Müşteri İmzası/ Tarih

Onay vermiyorum:                                                                Müşteri İmzası/ Tarih

ŞARTLAR VE İADE KOŞULLARI BİLGİLENDİRME FORMU

HAYALBAZ EĞİTİM DANIŞMANLIK VE TİCARET A.Ş. (e² Genç Mühendisler Atölyesi)

Unvan            : Hayalbaz Eğitim Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.

Vergi No       : 4600970661 – Maslak VD.

Adres             : Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:255/B02 Sarıyer/İstanbul

Tel No            : 0212 951 05 69

E-posta          :info.sariyereyup@e2gencmuhendisler.com

 1. KAYIT VE ÖDEME: e² Genç Mühendisler Atölyesine yaptığınız kayıt müşterilerimize herhangi bir öncelik tanımaz ancak ödemenin yapılması halinde kesin kayıt gerçekleşir. Ödemenin atölye başlangıcından önce gerçekleşmesi gerekir. Bilgilendirme formunda belirtilen bilgiler, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir.
 2. TÜM VERGİLER DÂHİL OLMAK ÜZERE MAL VEYA HİZMETİN TÜRK LİRASI OLARAK SATIŞ FİYATI: Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, şekli, tarihi, yeri, vb tüm bilgiler) internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı internet sitesinde gösterilmiştir.
 3. ÖDEME VE İFA İLE İLGİLİ BİLGİLER: Hizmetin bedeli(ücreti) internet sitesinde gösterilen yöntem ve şekilde ifa edilecektir.e2 Genç Mühendisler atölye program içeriği, atölyenin gerçekleştirileceği yer, atölyenin başlangıç, bitiş tarih ve saatleri hakkında bilgilendirme internet sitesinde yer almaktadır.
 4. SUNULACAK HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ: e² Genç Mühendisler 4-15 yaş arası çocuklara fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematiğin temellerini (STEM= Science, Technology, Engineering, Mathematics) eğlendirerek öğreten (eğitim + eğlence= e²) ve sevdiren bir STEM programıdır. e² eğitmenleri tarafından eğitim yılı boyunca anlaşmalı eğitim kurumlarında ve e² atölyelerinde uygulanır. Hizmetin kapsamlı nitelikleri seçilen atölyenin internet sayfasında yayınlandığı gibidir.e² Genç Mühendisler, hizmetin sunulacağı yeri daha önce bildirdiği yer ile aynı ilçe sınırları içerisinde olmak kaydıyla ve hizmetin sunulacağı tarihten en az bir gün önce bildirmek kaydıyla, her zaman değiştirebilir.
 5. İPTAL: e2 Genç Mühendisler, öngörülemeyen sebeplerden ötürü herhangi bir atölyeyi iptal etme hakkını saklı tutar. Atölye gerçekleşmeden iptal edilmişse tüm ödeme, devam ederken iptal edilmişse tamamlanmamış kısımla ilgili ödeme iade edilir. Kesin kayıt yaptırdığınız bir atölyeyi iptal ettirmeniz durumunda, atölyenin başlangıcından 10 gün öncesine kadar ödemenin tamamı derhal ve aynen iade edilir. Atölye başlangıcından 5 gün öncesine kadar ödemenin %40’ı, 48 saat öncesine kadar ise ödemenin %20’si iade edilir. Atölyenin başlangıcına 48 saatten az kala gerçekleşen iptallerde ücret iadesi yapılmaz. İptal talebinin info.sariyereyup@e2gencmuhendisler.com mail hesabına yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. e2 Genç Mühendisler tarafından düzenlenen, 6 dersten oluşan (1 kur 6 dersten oluşmaktadır) düzenli atölyelere (kurlara) öğrencinin ilk defa katılacak olması halinde, öğrenci eğer en geç ilk kurun 2. dersinden sonra kura devam etmek istemez ise kalan 2 dersin parası iade edilecektir. Öğrencinin kura (düzenli atölyeye) devam etmek istemediğini info.sariyereyup@e2gencmuhendisler.com e-posta adresine en geç ilk kurun 2.dersinin gerçekleştiği günü takip eden 3 gün içerisinde yazılı olarak bildirmelidir. Aksi halde iptal talebiniz geçerli bir talep olmayacaktır. Atölye başladıktan sonra geçerli mazereti olmayan öğrencinin kaydı silinmez. Kayıt iadesinde velinin geçerli mazeretini bildirir yazılı bildirimi esas alınır. Atölyeye katılmayan öğrenciler yazılı bildirim tarihine kadar eğitime katılmış gibi kabul edileceğinden gelmediği günler de ücret hesabına dâhil edilir.
 6. CAYMA HAKKI: ALICI, yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde e-posta ile yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Cayma hakkı süresi, hizmetin satın alındığı günden itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICININ onayı ile hizmetin ifasına başlanan satışlarda cayma hakkını kullanamaz. Cayma bildirimi yazılı olarak SATICIYA ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içinde bedel ALICIYA iade edilir.
 7. DEVAMSIZLIK VE GEÇİŞ: Kesin kayıt yapılan atölyeye kısmen veya tamamen katılmamanız halinde ücret iadesi yapılmaz. Kesin kayıt olunan bir atölyeye katılamayan veya başka bir atölyeye geçiş yapmak isteyen kişilerin muadil bir programa katılımları boş kontenjan olması durumunda sağlanır.
 8. SINIF KURALLARI: Öğrenci eğitim ve öğretimi aksatıcı davranışlarda bulunamaz. Öğrenciler sınıfta başka bir kişiye veya taşınır taşınmaz eşyaya kasıtlı olsun ya da olmasın zarar veremez. Oluşacak zarardan öğrencinin velisi ya da vasisi şahsen sorumludur. e² Genç Mühendisler gerçekleştirilen atölyelerde davranışlarının yönetilmesi tüm çabalara rağmen sağlanamayan öğrencilerin veli ve vasilerine sözlü ve yazılı ihtar yapılmak suretiyle program ücretleri iadesi olmaksızın programdan ihraç etme hakkına saklı tutar. e² Genç Mühendisler katılımcıların kişisel oyuncak ve herhangi bir ekipman getirmelerini önermez, atölye esnasında herhangi bir kişisel eşyanın zararı ve kaybındane² Genç Mühendislerin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 9. PROGRAM ÇIKIŞI TESLİM: Veli öğrencisini takip etmekle yükümlüdür. Çocuğun kendi başına ve/veya servis ile ayrılma izninin bulunmadığı durumlarda, formda isimleri yazan yetkili kişilerce veya öğrencinin veli ve vasileri tarafından, program bitiminde öğrenciler teslim alınmalıdır. Öğrenci sadece bilgi formunda listelenen kişilere ya da öğrencinin veli ve vasisi olduğunu belgeleyen kişilere teslim edilir. Öğrencileri almaya yetkili olan herkes en az 16 yaşında olmalıdır. Formda öğrencinin veli ve vasisi dışında isim belirtilebilmesi için veli tarafından yazılı bir bildirimde bulunulması gereklidir. Acil bir durum sebebiyle formda ismi geçmeyen bir kişinin öğrenciyi teslim alabilmesi için velinin formdaki telefondan e² Genç Mühendisler‘i araması ve aynı zamanda formdaki eposta adresinden yazılı izin (muvafakatname) göndermesi gereklidir. Mail yolu ile gönderilecek yazılı izinde öğrenciyi teslim alacak kişinin kimlik bilgileri açıkça bildirilmeli ve teslim alacak kişinin kimliğini ibraz etmesi zorunludur.
 10. PERSONEL: e² Genç Mühendisler, öğrencilere öğretme tecrübesi olan, onlarla doğru iletişim kurabilen ve Genç Mühendisler eğitimini almış eğitmenlerle çalışır. Tüm eğitmenlerin sabıka geçmişleri kontrol edilir.
 11. SAĞLIK VE ACİL DURUM: Çocuğumun şimdi veya geçmişte e² Genç Mühendisler atölyesine güvenli bir şekilde katılmasını engelleyecek, baygınlık nöbet, kriz, havale, baş dönmesi veya buna benzer herhangi bir medikal rahatsızlığının bulunmadığını ve herhangi bir medikal tedavi görmediğini taahhüt ederim. Kayıt esnasında bahsedilen (doldurulan, tarafımıza iletilen) bilgilerin kurstan önce veya kurs esnasında değişmesi durumunda e² Genç Mühendisler atölyesini bilgilendireceğimi kabul ediyorum. Özellikle iletişim bilgileri, sağlık sorunları ile ilgili bilgiler ve acil durum iletişim bilgileri yönündene² Genç Mühendisler atölyesini derhal yazılı ve sözlü olarak bilgilendireceğim. e² Genç Mühendisler atölyesine güvensiz ve istenmeyen durumları tüm gücüyle ve elinden geldiğince engellemek ve önlemek için gerekli tüm izin ve yetkileri veriyorum. Buna bir kaza durumunda tıbbi tedavi istenmesi de dâhildir.
 12. FOTOĞRAF/VİDEO: e² Genç Mühendisler, önceden herhangi bir itirazda bulunulmadıkça, organizasyonun reklamı veya tanıtımı amacıyla çekilen herhangi bir video veya fotoğrafı herhangi bir şekilde kullanabilir ve yayınlayabilir. Not: Önceden izin alınmadıkça fotoğrafta öğrencilerin (çocukların) ismi belirtilmeyecektir.
 13. KİŞİSEL VERİLER:e² Genç Mühendisler kişisel bilgilerinizi geçerli gizlilik yasalarına uygun olarak idari amaçlarla saklar; e² Genç Mühendisler atölyesi tarafından kaydedilen tüm kişisel veriler yalnızca belirtilen amaç için kullanılır. Kişisel bilgilerini üçüncü kişilere açıklanmamasıe² Genç Mühendisler atölyesinin temel politikasıdır. e² Genç Mühendisler atölyesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması kanununa uygun olarak kişisel verilerinizin korunmasını sağlamaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme Formuna https://sariyer-eyup.e2gencmuhendisler.com/adresinden erişebilirsiniz.
 14. ATÖLYE EKİPMANLARI VE MÜFREDATIN KORUNMASI: LEGO®, K’NEX® malzemeleri ve diğer tüm ekipmanlar, yıl boyunca kullanıldığından, katılımcılar program kapsamında kullanılan ekipmanların, kitapçıkların ve model rehberlerin sahibi (maliki) değildir. Öğrenciler program çıkışında atölyeye ait herhangi bir ekipmanı götüremezler. Atölye sırasında kullanılan kitapçıklar ve model rehberleri de müfredatın gizliliğinin korunması açısından katılımcılara verilemez.
 15. TÜKETİCİLERİN ŞİKÂYET VE İTİRAZLARI KONUSUNDA BAŞVURU YOLLARI: İşbu hizmetin ifasındaki itilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile İstanbul Anadolu Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

UYARI    :

İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 12 punto ve koyu fontta çıktı alarak okuyunuz. Ayrıca; hizmet satın alan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki mesafeli satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve sunulması ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun – Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 2 – TARAFLAR

2.1 – SATICI BİLGİLERİ

(Sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır.)

Unvan       : Hayalbaz Eğitim Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.

Vergi No   : 4600970661 – Maslak VD.

Adres        : Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:255/B02 Sarıyer/İstanbul

Telefon     : 0212 951 05 69

E-mail       :

2.2 – ALICI BİLGİLERİ

Müşterinin satınalma işlemi esnasında bildirilen adres ve iletişim bilgileri esas alınır. SATICI, yanlış bilgi giren üyenin sorumluluğunu kabul etmez.

(Sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır.)

Ad/Soyad/Unvan :

TC Kimlik No      :

Adres                   :

Telefon                 :

E-mail                  :

2.3 – EĞİTİM HİZMETİNE KATILACAK ÖĞRENCİ

(Sözleşmede bundan sonra “öğrenci” olarak anılacaktır.)

Ad / Soyad          :

TC Kimlik No      :

Doğum Tarihi       :

Adres                   :

Telefon                 :

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ

Hizmetin türü, süresi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 – ALICI, madde 3’te belirtilen sözleşme konusu hizmeti ve hizmetin temel niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini beyan eder.

4.2 – ALICI tarafından yapılan kayıt herhangi bir öncelik hakkı tanımaz. Ancak ödemenin yapılması halinde kesin kayıt gerçekleşir. Ödemenin atölye başlangıcından önce gerçekleşmesi gerekir.

4.3 – SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

4.4 – SATICI, öğrencilere öğretme tecrübesi olan, onlarla doğru iletişim kurabilen ve sunulacak hizmetin eğitimini almış eğitmenlerle çalışır. SATICI, tüm eğitmenlerin sabıka geçmişlerini kontrol eder.

4.5 – Öğrenci eğitim ve öğretimi aksatıcı davranışlarda bulunamaz. Öğrenci hizmetin sunulduğu yerde başka bir kişiye veya taşınır taşınmaz eşyaya kasıtlı olsun ya da olmasın zarar veremez. Oluşacak zarardan öğrencinin velisi ya da vasisi şahsen sorumludur. SATICI, sunduğu hizmet esnasında, davranışlarının yönetilmesi tüm çabalara rağmen sağlanamayan öğrencilerin veli ve vasilerine sözlü ve yazılı ihtar yapılmak suretiyle program ücretleri iadesi olmaksızın programdan ihraç etme hakkına saklı tutar.

4.6 – SATICI katılımcıların kişisel oyuncak ve herhangi bir ekipman getirmelerini önermez, sunulan hizmet esnasında herhangi bir kişisel eşyanın zararı ve kaybından SATICININ herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.7 –  ALICI, öğrencisini takip etmekle yükümlüdür. Öğrencinin kendi başına ve/veya servis ile ayrılma izninin bulunmadığı durumlarda, bilgi formunda isimleri yazan yetkili kişilerce veya öğrencinin veli ve vasileri tarafından, program bitiminde öğrenciler teslim alınmalıdır. Öğrenci sadece bilgi formunda listelenen kişilere ya da öğrencinin veli ve vasisi olduğunu belgeleyen kişilere teslim edilir. Öğrencileri almaya yetkili olan herkes en az 16 yaşında olmalıdır.

4.8 – Formda öğrencinin veli ve vasisi dışında isim belirtilebilmesi için veli tarafından yazılı bir bildirimde bulunulması gereklidir. Acil bir durum sebebiyle formda ismi geçmeyen bir kişinin öğrenciyi teslim alabilmesi için velinin formdaki telefondan SATICIYI araması ve aynı zamanda formdaki eposta adresinden yazılı izin (muvafakatname) göndermesi gereklidir. Mail yolu ile gönderilecek yazılı izinde öğrenciyi teslim alacak kişinin kimlik bilgileri açıkça bildirilmeli ve teslim alacak kişinin kimliğini ibraz etmesi zorunludur.

4.9 – ALICI, sözleşmenin imzalandığı anda veya geçmişte SATICININ sunacağı hizmete öğrencinin güvenli bir şekilde katılmasını engelleyecek, baygınlık nöbet, kriz, havale, baş dönmesi veya buna benzer herhangi bir medikal rahatsızlığının bulunmadığını ve herhangi bir medikal tedavi görmediğini taahhüt eder. ALICI, kayıt esnasında bahsedilen (doldurulan, tarafımıza iletilen) bilgilerin hizmetin sunulmasından önce veya hizmetin sunulduğu esnada değişmesi durumunda SATICIYI bilgilendireceğini kabul ve taahhüt eder. ALICI, özellikle iletişim bilgileri, sağlık sorunları ile ilgili bilgiler ve acil durum iletişim bilgileri yönünden SATICIYI derhal yazılı ve sözlü olarak bilgilendireceğini kabul ve taahhüt eder. ALICI, güvensiz ve istenmeyen durumları tüm gücüyle ve elinden geldiğince engellemek ve önlemek için  SATICIYA gerekli tüm izin ve yetkileri verdiğini kabul ve taahhüt eder. Buna bir kaza durumunda tıbbi tedavi istenmesi de dahildir.

4.10 – ALICI, sözleşmenin imzalandığı anda e-posta yolu ile yazılı olarak herhangi bir itirazda bulunulmadıkça, SATICININ reklamı veya tanıtımı amacıyla çekilen herhangi bir video veya fotoğrafı herhangi bir şekilde kullanabilir ve yayınlayabilir. SATICI, ALICIDAN önceden izin almadıkça fotoğraf ve video ile birlikte öğrencinin ismini belirtilmeyecektir.

4.11 – Sözleşme konusu hizmetin sözleşmede belirtilen tarihlerde sunulması için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI tarafından ödenmiş olması şarttır. Her hangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI hizmetin ifası yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.12 – SATICI, öngörülemeyen sebeplerden ötürü herhangi bir atölyeyi iptal etme hakkını saklı tutar. Hizmet gerçekleşmeden iptal edilmişse tüm ödeme, devam ederken iptal edilmişse tamamlanmamış kısımla ilgili ödeme iade edilir.

4.13 ­– SATICI, hizmetin sunulacağı yeri ALICIYA işbu sözleşmenin imzasıyla bildirmiştir. SATICI, hizmetin sunulacağı yeri daha önce bildirdiği yer ile aynı ilçe sınırları içerisinde olmak kaydıyla ve hizmetin sunulacağı tarihten en az bir gün önce bildirmek kaydıyla, her zaman değiştirebilir.

4.14 – SATICI, mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde sunamaz ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve / veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etme hakkını kullanması halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.15- ALICI, Sözleşme konusu hizmetin sunulması için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu sözleşme bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu hizmeti ifa yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.16 – ALICI’nın bilgisayarında bulunacak virüs vb. yazılımları ile veya ALICI’nın ihmalinden kaynaklanan nedenlerle üçüncü kişiler tarafından ele geçirilebilecek şifreleri ve bilgileri ile sistemden işlem yaptırılması ve bu yüzden ALICI’nın uğrayabileceği zararlardan SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.17 – İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICI’ya e-posta yoluyla ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır. Bu nedenle ALICI’nın iletişim bilgilerini eksiksiz olarak bildirmesi gerekir.

MADDE 5 – CAYMA VE İPTAL HAKKI

5.1 – ALICI, yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde e-posta yoluyla yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Cayma hakkı süresi, sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Cayma bildirimi yazılı olarak SATICIYA ulaştığı tarihten itibaren 10 güm içinde bedel ALICIYA iade edilir.

5.2 – ALICI, tarafından kesin kayıt yaptırılan bir hizmetin iptal ettirilmesi durumunda, hizmetin sunulmaya başlanacağı tarihten 10 gün öncesine kadar ödemenin tamamı derhal ve aynen iade edilir. hizmetin sunulmaya başlanacağı tarihten 5 gün öncesine kadar ödemenin %40’ı, 48 saat öncesine kadar ise ödemenin %20’si iade edilir. Hizmetin sunulmaya başlangıcına 48 saatten az kala gerçekleşen iptallerde ücret iadesi yapılmaz. İptal talebinin info.sariyereyup@e2gencmuhendisler.com mail hesabına yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Aksi halde ALICININ iptal talebi geçerli bir talep olmayacaktır.

5.2 – Hizmetin sunulmaya başladığı tarihten sonra geçerli mazereti olmayan öğrencinin kaydı silinmez. Kayıt iadesinde velinin geçerli mazeretini bildirir yazılı bildirimi esas alınır. Sunulan hizmete katılmayan öğrenciler yazılı bildirim tarihine kadar eğitime katılmış gibi kabul edileceğinden gelmediği günler de ücret hesabına dâhil edilir.

5.3 – SATICI tarafından düzenlenen, 6 dersten oluşan (1 kur 6 dersten oluşmaktadır) düzenli atölyelere (kurlara) öğrencinin ilk defa katılacak olması halinde, öğrenci eğer en geç ilk kurun 2. dersinden sonra kura devam etmek istemez ise kalan 2 dersin parası ALICIYA iade edilecektir. ALICI öğrencinin kura (düzenli atölyeye) devam etmek istemediğini SATICI e-posta adresine en geç ilk kurun 2.dersinin gerçekleştiği günü takip eden 3 gün içerisinde yazılı olarak bildirmelidir.

5.4 – Kesin kayıt yapılan atölyeye kısmen veya tamamen öğrencinin katılmaması halinde ücret iadesi yapılmaz. Kesin kayıt olunan bir atölyeye katılamayan veya başka bir atölyeye geçiş yapmak isteyen kişilerin muadil bir programa katılımları boş kontenjan olması durumunda sağlanır.

MADDE 6 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1 – SATICI, kişisel bilgilerinizi geçerli gizlilik yasalarına uygun olarak idari amaçlarla saklar; SATICI tarafından kaydedilen tüm kişisel veriler yalnızca belirtilen amaç için kullanılır. Kişisel bilgilerini üçüncü kişilere açıklanmaması SATCININ temel politikasıdır. SATICI, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması kanununa uygun olarak kişisel verilerinizin korunmasını sağlamaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme Formu işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçasıdır. ALICI Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme Formuna https://sariyer-eyup.e2gencmuhendisler.com/ adresinden erişebilir.

MADDE 7 – SİTE GENEL HÜKÜMLER

7.1 – Onsekiz yaşını doldurmamış olan küçük kişiler alışveriş yapamaz. Bu kişiler ancak velileri yada vasileri aracılığı ile istediği hizmeti edinebilirler.

7.2 – SATICI tarafından sunulan hizmetlerin kontenjan durumları sürekli takip edilmekte güncellemesi yapılmaktadır. Fakat zaman zaman ALICI’nın sipariş verdiği esnada kontenjanları tükenmiş olan ya da farklı sebeplerden hizmetin sunulmasının mümkün olamayacağı durumlar oluşabilmektedir. SATICI talep ettiği hizmeti sunmada azami gayreti gösterecektir, yine de sunulamaması halinde, durumu ALICIYA mail ya da telefon aracılığı ile bildirip “hizmetin tamamen iptal edilmesi” yada “ileriki bir tarihte hizmetin sunulması” gibi ALIC’nın talebi doğrultusunda hareket eder. Siparişin tamamen iptal edilmesinin talep edilmesi durumunda ödemenin tamamı ALICIYA geri ödenir. Geri ödeme kredi kartlı alışverişlerde para iadesi, ya da gönderilen havalenin geri gönderilmesi şeklinde yapılır. Her iki durumda da oluşabilecek banka masrafı SATICI tarafından karşılanır. Bu karşılıklı anlayış SATICI’nın müşteri memnuniyeti ve kalite politikasının ürünüdür.

7.3 – İnternet sitesinde yer alan hizmet bilgileri sadece bilgilendirme amaçlıdır. Burada yer alan bilgilerden dolayı doğabilecek hiçbir sorun ve olumsuzluklardan SATICI sorumlu değildir.

MADDE 8 – YETKİLİ MAHKEME VE HUKUK

8.1 – Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda borçlunun temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 (yedi) günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle hizmetin planlanan en kısa sürede sunulmasını ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesinin son fıkrası gereğince SATICI, sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirmeyi taahhüt eder. Bu durumda, SATICI sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup, müşterinin sipariş verdiği ürünün bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri geri iade edeceğini taahhüt eder.

8.2 – İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile İstanbul Anadolu Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

8.3 – Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

…/…/…

Alıcı Adı ve Soyadı